Panorama

Blad 
 van 2406
Records 1 tot 5 van 12027
Nummer
1913, nr.00
Blad
01
Tekst
SIJTHOFFS PANORAMA PANORAMA (IN BELGIË 20 CENTIEMEN) kosten za spoedig zijn weg zal maken, omdat het, vergelijkenderwijze, beter*zal zijn dan het beste wat in Nederland op dit gebied verschijnt en daarbij slechts ÉÉN DUBBELTJE PER NUMMER dat bestemd is om in onze periodieke pers een leemte aan te vullen, met name in de geïllustreerde pers. Hel aantal in ons land verschijnende geïllustreerde bladen moge, voor een klein land, niet gering zijn, inderdaad staan wij nog achter bij hetgeen op het gebied der illustratie aan hel publiek in net buitenland wprdt geleverd. Natuurlijk verliezen wij daarbij niet uit het oog, dat dit publiek geneigd en gewend is prijzen te betalen v.an 30 tot 50 cents per exemplaar voor een tndschrilt. Doch daarom juist meenen wij dat ons blad A. W. SlJTHOFF'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, LEIDEN.
PDF
Nummer
1913, nr.00
Blad
02
Tekst
E en enkel woord over den aard en de betee-kenis van het nieuwe procédé, dat men in de Hollandsche taal koper-diepdruk noemt, Hierbij wordt niet gedrukt van platte vormen, waarin de illustraties door clichés worden gereproduceerd, nóch van gestereotypeerde cylinders, maar van koperen walsen, waarin tekst en illustraties langs fotochemischen weg zijn gegraveerd. Een technische verklaring van deze gansch nieuwe methode van illustratiedruk valt buiten het kader van een prospectus. Het zij voldoende te zeggen, dat deze methode snelheid en schoonheid vereenigt, dat alles wat gefotografeerd kan worden naar deze methode kan weergegeven worden met het grootst mogelijke artistieke effect, op een wijze die, wat qualiteit van illustratie betreft, door geen ander stelsel van snellen druk wordt geëvenaard. Deze rotatiedruk, die veroorlooft 6000 exemplaren en meer van een tijdschrift van 8 bladzijden ter grootte van dit prospectus — dat is de grootte die • Panorama- geregeld heeft — per uur te drukken, is het laatste woord inzake illustratiedruk. Hij opent een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de drukkunst. Toen de druk van houtsneden zijn toppunt had bereikt, kwam de geweldige verbetering van het drukken met clichés. Thans, nu deze methode op het zenith staat, maakt de fotogravure haar opwachting, met nog grootere schoonheid en kracht. Zij maakt ver spreiding op groote schaal mogelijk van alle kunstwerken in een vorm, die aan alle schakeeringen van licht en - donker, aan alle details van schilderstuk, teekening en foto, recht doet wedervaren. Zij opent geheel nieuwe banen aan de geïllustreerde reclame. Zij brengt binnen het bereik van velen wat tot nu toe buiten hun bereik lag, • PANORAMA- wil een weekblad wezen voor het huisgezin, leder lid daarvan moet in het nieuwe tijdschrift iets van zijn gading vinden. De heer des huizes vindt er de gebeurtenissen van den dag, in eigen land en in den vreemde, verlucht in weêrgegeven. De huisvrouw zal de jongste modes aantreffen, naast voor haar nuttige wenken. Groote en kleine kinderen zullen er iets in aantreffen, dat naar hun genoegen is. Aan de actualiteit, aan kunst en tooneel, aan sport en natuurwetenschappelijke wetenswaardigheden, aan HENRI DE ROCHEFORT de mode ook, zal gelijkelijk aandacht worden geschonken, dank zij de medewerking van bekwame mannen en vrouwen. Een roman-bijvoegsel vergezelt het tijdschrift iedere week. Novellistische lectuur zal niet ontbreken. Maar de nadruk zal worden gelegd op de illustraties, omdat, welke ook de leeftijd van lezeressen en lezers moge zijn, -plaatjes kijken- een liefhebberij is, die men van zijn jeugd tot in hoogen ouderdom behoudt. De in dit prospectus opgenomen illustraties kunnen een denkbeeld geven op welke wijze -Panorama- zich voorstelt aan dezen algemeen menschelijken trek te gemoet te komen. De aantrekkelijkheid van het weekblad zal worden verhoogd door het beschikbaar stellen van premies, in den vorm van boek- en plaatwerken, voor de abonnés. Het ligt in de bedoeling der redactie novellen- -en fotowedstrijden uit te schrijven, teneinde ook op die wijze stpeds voor groote verscheidenheid van inhoud -zorg te dragen, waarvoor trouwens de keuze van medewerkers den besten waarborg biedt. De uitgevers meenen ten slotte bescheidenlijk dat ook hun firmanaam een waarborg is tegenover het publiek, dat zij er naar streven zullen om steeds het beste, het nieuwste, het mooiste te geven wat voor zoo matigen prijs te leveren is. - Zij bevelen dus het nieuwe weekblad in de welwillendheid van het publiek aan en vertrouwen dat ieder, die dit prospectus leest, spoedig tot de inteekenaren van -Panorama- zal behooren, A. W. SIJTHOFF'S Leiden. UITGE VERS-MÜ UIT DE REDACTIEKAMER. De redactie moest in het prospectus ook een woordje zeggen, meenden de uitgevers, Met genoegen! Hoewel een prospectus toch eigenlijk .meer een stuk is, waarmede de uitgevers zich tot het publiek richten. Een proeve van bewerking slechts, geen proefnummer. Vanzelf een openbare brief, maar zonder \ \
PDF
Nummer
1913, nr.00
Blad
03
Tekst
Safe »- 1 iw jHT ü< TilKsyn ilMMi datum, omdat een prospectus zijn recht van bestaan behoudt, tot , . . iedereen die het gekregen heeft zijn inteekenbiljet heeft ingevuld. Vandaar dan ook, dat dit prospectus er, wat de redactie betreft, geen aanspraak op maakt om actueel te wezen van inhoud. Het moet een denkbeeld geven van de grootte van ons nieuwe weekblad, van de smaakvolle uitvoering onzer illustraties en van dier verscheidenheid, maar verder heeft het geen pretentie dan de uitnoodiging te zijn tot kennismaking en tot het sluiten van duurzame vriendschap met ons tijdschrift. Wij rekenen op veler vriendschap, op die van tienduizenden en we stellen er prijs op te zeggen, hoe wij ons die vriendschap waardig denken te maken. In de eerste plaats door ons weekblad geschikt te maken voor de huiskamer van elk gezin. De ouderen moeten het kunnen laten liggen zonder vrees dat de jongeren er iets in zullen aankeffen, dat door hen beter onbekeken blijft. In de tweede plaats door te streven naar het actueele, niet naar het sensationeele. En eindelijk, niet in de laatste plaats, naar een groote verscheidenheid van inhoud. Wij stellen ons voor, dat het illustratief gedeelte van ons weekblad de wereldgebeurtenissen op den voet zal volgen. Wij denken, naast een goeden roman, lichtere novellistische lectuur, oorspronkelijk en vertaald, te geven en voorts van uit de redactiekamer wetenswaardige dingen te vertellen. Maar ook de humor zal niet uit het oog worden verloren; een goede grap vindt steeds een gewillig oor. Ziedaar, in het kort, ons program, onze redac-tioneele geloofsbelijdenis. »Richting« hebben we niet, nóch staatkundig, nóch politiek. Ons schuitje vaart onder de nationale kleuren met den oranjewimpel. Moge het een voorspoedige vaart door het leven hebben! DE REDACTIE*
PDF
Nummer
1913, nr.00
Blad
04
Tekst
ONTHULLING VAN EEN STANDBEELD VOOR WIJLEN KONING EDWARD. H. M. DE KONINGIN IN LIMBURG PANORAMA GEÏLLUSTREERD weekblad BESTELBI LJET De ONDERGETEEKENDE VERLANGT TE ONTVANGEN, TE BEGINNEN MET VAN DEN BOEKHANDELAAR 1 ex. PANORAMA e 5.20 p.jaar * (UITGAVE A W. SIJTHOFF'S UITG.-MAATSCHAPPiJ) NAAM : WOONPLAATS :_______________
PDF
Nummer
1913, nr.01, 2 juli 1913
Blad
01
Tekst
2 JULI 1913 Eerste Jaargang Aflevering i HIC 1 ...............................1111 ??- > . ' •• * 1 ■ ir x- ei?’ 1 1 ■ >■ ? ■<: M i JlF' B
PDF
Blad 
 van 2406
Records 1 tot 5 van 12027