Panorama

Blad 
 van 2406
Records 12026 tot 12027 van 12027
Nummer
1929, nr. 52, 28 dec. 1929
Blad
25
Tekst
P A N O R A M A No. 5 2 28 DECEMBER BOEK-SCHOUW M. EHRENPREIS Spaansche Visioenen en Droomen. Uitgave W. J. Thieme & Cie. Zütphen. FAe schrijver is Opper-Rabbijn in Zweden en wanneer hij *n reis door Spanje maakt, is het verklaarbaar, dat hij dit land vooral beziet vanuit Israëlietische visie. En daar hij bovendien een kunstzinnig man is en historicus, is het begrijpelijk, dat dejoodsche visie een nauw verband wist te vinden tusschen het verleden en het heden van dit oude kultuurland, en dat het heden vooral beteekenis voor hem verkreeg door den band, die het verbindt met 't verleden. Dit geeft ons aanleiding tot een enkele kritische opmerking. In enkele beschouwingen over dat verleden (geloofsstrijd, Jodenvervolgingen, Marano’s enz.) gaat de auteur uit van de principiëele fout (nawerking van opvoeding wellicht?) dat de instelling van de Spaansche Inquisitie, en wat daarmee samenhangt, door zuiver godsdienstige motieven werd ingegeven, terwijl het daarentegen godsdienstig-staatkundige waren. Overigens is dit een merkwaardig reisboek, WAarin rli» Ie eschaA. P. c I d( di W< in so rui va tot Brusse’s ’dam. schien wordt jfster, ichten leven lende ooze, agen, sten, dijke ------- genezing örengen. Zij vertelt van verpleging en verpleegden, alleen met het doel, zooals zij in een voorbericht bij den tweeden druk zegt, om te doen inzien, dat een krankzinnige, die schreeuwt, waandenkbeelden heeft, scheurt en gilt van angst, toch bij kennis is en juist in dezen toes zeer vatbaar is voor liefde en toewijc De lezer voelt dan ook in het boek, dat de verpleegden zich hun omgeving zeer goed bewust zijn. Tragiek ligt in de eenvoudige bladzijden over den voortdurenden strijd om drie maanden te kunnen blijven in de zaal der rustige patiënten (voorwaarde voor ontslag), de angst dat men dezen termijn niet voleinden kan, strijd, lust tot vernieling, onrust, — terug naar de ,,achterzaal”, rustig worden en opnieuw vechten voor de drie maanden. Neen, sensatie wordt niet gegeven; de schrijfster vertelt sober en eenvoudig, maar maakt daardoor diepen indruk, meer indruk dan welke sensationeele roman of populairwetenschappelijke verhandeling over dit onderwerp ook. Het boek, dat intusschen, zooals begrijpelijk, geen lectuur is voor min of meer zwakke geesten, is opgedragen aan dr. H. Breukink, „die zijn leven heeft gegeven voor zijn patiënten/’ H. A. PROBLEMEN Alles betreffende deze rubriek te adresseeren aan den heer H. de Jongh, Panorama, Stationsweg 34, Den Haag. 40 Auteur: H. Rinck „Magyar Sakkvilag” Stand in cijfers : Wit: Kd8, Td4, Pb4, Pb8. Zwart: Ka5, Dg6, pionnen e4, a6, g7. Wit speelt en wint. 41 Auteur: P. H. Idzerda, Rotterdam. Stand in cijfers: Zwart: 2,3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24. Wit: 16, 17, 21, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44. Wit speelt en lokt den foutzet uit. (1.30-25! 24-29? enz.) 42 Een mijner vrienden heeft een reis gemaakt door China. „Het wonderlijkste avontuur dat ik er beleefd heb, is het volgende,’' vertelde hij me. „Ergens in een uitgestrekte laagvlakte staan vier prachtige tempels met gouden poorten. Voor iedere poort staat een schildwacht. Ik besloot den eersten temnel te bezoeken en gaf den schildwacht >nt, waarop hij me doorliet. In den d echter werd het geld, dat ik nog in rak had, op onverklaarbare wijze verdubbeld. Ik verliet toen den tempel en gaf, zeer in m n nopjes door dit buitenkansje, den schildwacht aan den uitgang eveneens 40 cent. Ik bezocht daarop den tweeden tempel, gaf den schildwacht weer 40 cent. In den tempel werd m’n geld weer verdubbeld, waarop ik den schildwacht aan den uitgang weer 40 cent gaf. Precies hetzelfde herhaalde zich in den derden en vierden tempel. Toen ik echter den schildwacht aan den uitgang van den vierden tempel zijn 40 cent gegeven had. bemerkte ik. dat ik niets meer bezat. Hoeveel geld had mijn vriend oorspronkelijk in zijn zak? OPLOSSINGEN PROBLEMEN VORIGE RUBRIEK. 36 (G. Ervin). De stand was: Wit: Kh3, Tf8, Pc5, Ph5, Lh4, Le8, pion f4. Zwart: Kf5, Th6, pion f6. 1. Lh4 : f6! enz. 37 (Marius Fabré). De stand was: Zwart: 3, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26. Wit: 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 47. 48, 49. Wit. Zwart. 1. 27-21! 16:27 2. 32: 12 23:41 (a) 3. 12:23 19: 28 4. 47:36 13-19 5. 33:22 24-29 6. 34:23 19:17 7. 36—31! 26:37 8. 38—32 37:28 9. 39—33 28:39 10. 40—34 39:30 11. 35:4!! Gewonnen. (a) 2.----- , 23:43; 3. 12:23, 19:28; 4. 49:38, 13—19; 5. 33:22, 24—29; 6. 34:23, 19:17; 7. 37—31, 26:37; 8. 38—32 ! enz. als in hoofdvariant. 38. Ieder meisje had 24 kransen gevlochten. Ze gaven ieder, aan iedere vriendin 2 kransen. Ze gaven dus ieder 9X2= 18 kransen weg en hielden ieder 24—18 =6 kransen over. Iedere vriendin kreeg 3X2 =6 kransen. 39. Jan krijgt 72 gulden. Piet „ 54 Hendrik „ 18 „ Samen 144 gulden. 23
PDF
Nummer
1929, nr. 52, 28 dec. 1929
Blad
26
Tekst
’ P A N O R A M A' No. 5 2 2 8 DECEMBER (| ^VCuCbC^tQ, Jr töz '/Vv AaaX ^ÖCU^vÜAT O|o iZtUttvRn^b^ O 'vJb* Ribt a/ QJlxvw ^-^-^4-Kx>aJL ik© uXt* actj Q/vuc^XA— l^w» kJUXvUL^/ aXLzoXAtvöoAt^Ob . ^öcuw óGUjKt ül ïwa-t //VV XQz — \>xcvx- uto©^" cJ2A^Ö^--ó o uuul T—JÏa | |> tcuoAp M v>xo vw^off^ . . - | tnJlX'Jt'Vvt’zywfbt* UU»/ • Zoutï yaaHMNzicrfr 'Ö vM^vVX4Zt> O x^O/v• JdteXfc J& Sth^üJL dstr te^AobvVvvv^ UXTimH" UA- t (^cüt Xuwual ’->Wcuul cLt-fc \ vwA-"t' v«v SJLvv ^MTu^ Z/w/ ^ruouuvuP-^ uzckoT Vix^fcóo*vS AZbt £w irto^yw |* tUa^oJidrvs/ JcXftAvUUtdlx>>\A^C tX-MA-ö^ „ , ,, öLcUw^5 Asub iju c/saa/Acooh^Av^ oLo£ &4j 1 XAyvu (XQ& QzyvvXXoJL Aq S’VCXzwC^jb cXSUw 4>töl^ — Qj>wuO-A^-^ CU*rv^ tSwuU J |ïp dyOMJüt oUz VGXwOX UnZ^ oüiz ^jU^vvv%v& £4*<4jfrvO~u uMrf**yV öUnr/ a£? 2*4j (ƒ, AXuZ*; nvv4>)^vüu ^ykuajxX^Uc uaZ* ct^-. ^Mjrvtr Xvük* tXvuu-4 a«—• au-x£4* (c, Ifyy ^OCoAATAVX» Lcv fj-> $ Q-^UtviAA/UUv*w G-nzv /ju \? ^Az2-*-j-zo a (/u2zw XzO tWj (^UAvt Ajtt” zynXMv0cZ%/ ZJiJL^JiSL S^üyv^SL (kxt/viA~*> VCoJmJ Vvouxr clCp Ju Arr>UAAr \uZo ! 2) * •* LcLAz ’ (AA/tvvu^ Wu rrwQ<^-Q/ 0UX1 • . , • £UóvV^ UU^tp Vdbt (Xa^Ao^olC^U u OAQjVYVlAAA^XXAt tot JLea/tft/v^xoU^ (( AAR/wvr^Jtub^jLt^tr * A^t /vOjXflUvvv/ a-oIg.— Ufit z'zw t 07 tóvL OMXX^uj^rvyyzVkzfr - O*AXjv 4-MjlOJu'rrrut^wtAx^ U-vyX J oLóu, ^vxy cULGua U*ft.O^vvQA^vJ^OMlAi /VJlAloéfc^ OlixAyvJLw (jL X*y*'*, ctcx^z ó» c - IL Tic AjLsilr oLkT' £C- t tcxO&- Uv w ----- * d/VCTL-z • OnfUA/LxxX-, _ t JCoz^v Jubt &4Uvw 'Vw^'W 'VvtzvoOuulucxaX Cvoit"^ zxxuolW>^uu4 cGu VoZ^Uv. bw tötXw .,,, 'Wvovttv^, cuCXl. kOU^Kz -'lUAU'Hvu CX^yOUyt ^H»vw^O/VUUvC^ | ^«XvJZollUCMvvvt* ! CXJZlZö. ^C-^vgCöCazv»^zvV Ruvxz ctuurOAzs^ uvuoGuv*VVflaA*w ^A~%/ ctUCuAuj SLo 00 k. ycUU» oz*w4cfljutfcJ -VvCVvvO pw cu/woLiZ ctoüt ZuJlko Jfxtt” l-|z^A4zt’ 4tooit” 1 __ ‘f Jd otvwz wtc Vvlr^<^4c<>^v\A-vvi oL^^yjLvv «^JLuAc Uw* 'wmXr UA>AA-^ «b 1 < * • ) trA.e Ui oÜl Éuu4-aaaX~ OJÊLCp -• OrV%CU o_fi_ b-XxAX-^-7-*~ <\lw>« VvUXlx^r^-Ayv^zwyr^a-A^, 'VnflX' öt£y— Jt_«JL' ^G«HvCi-y*. ^tckA»» oL^Ur loiwwUa^, wóU” LaaIxz cJ-^ucuöUX^zt’ vwrUS; 3 Cu HA&'m>aX wÓlX' Xoö'/Kz öLtv*o ? /vyuouxxr uziU' zywi' 'VvC0^a>>7^laz<>U>*^z»c3U 1—-Xa£X| I
PDF
Blad 
 van 2406
Records 12026 tot 12027 van 12027